Obchodní podmínky

Úvod

Cestovní agentura ASAP dovolená (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Našimi partnery jsou renomované cestovní kanceláře , se kterými máme uzavřenou obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru www.asap-dovolena.cz, jsou řádně pojištěny proti úpadku.  Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu.

CK Asap-dovolena.cz je cestovní kancelář založená v roce 2017. Po celou dobu existence je držitelem platné koncese na provozování cestovní kanceláře a po celou dobu je smluvním partnerem Union pojišťovny, a.s. při pojištění proti úpadku.

 

Garance ceny

Ceny zájezdů na serveru asap-dovolena.cz jsou stejné jako u pořádajích CK. CA v žádném případě nenavyšuje ceny zájezdů. CA dostává odměnu (provizi) přímo od CK.

 

Objednávka

Uživatel serveru asap-dovolena.cz si může nezávazně objednat jeden nebo více nabízených zájezdů. Přičemž, je dobré označit v poznámce prioritu. CA považuje objednávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes objednávkový formulář.  Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé nebo rozporuplné informace např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.  CA si vyhrazuje právo odmítnout takové objednávky i bez odpovědi zákazníkovi. CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali smlouvu o zájezdu a poté neuhradili objednaný zájezd nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou smlouvu o zájezdu.
Po obdržení platné nezávazné objednávky zájezdu ze strany klienta CA ověří, zda je zájezd volný   a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu na v objednávce uvedeném telefonním čísle operátorem CA, případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout. Při potvrzení úspěšné rezervace se také klient dozví, se kterou CK je zájezd realizován. 
U nezávazné objednávky CA v momentu objednávání zájezdu zákazníkem, neví zda je daný zájezd volný či nikoli.  V případě, že rezervaci nelze uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity, CA bez prodlení informuje klienta elektronickou formou (e-mail, SMS).
CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze vyhledávacího portálu Asap dovolená

 

Rezervace

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění  smlouvy o zájezdu.  CA pak zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu klientovi k podpisu podle dohody faxem, e-mailem nebo poštou. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů a smluvní podmínky CK. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do smlouvy o zájezdu, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co možná nejkratší době. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. 
Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro klienta závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě zpoždění platby ze strany klienta, může CA zájezd stornovat. Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. U nabídek “Last minute“ v okamžiku zaplacení celkové částky. Klient svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje souhlas s obsahem smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů  Asap dovolená. Vyplněním objednávkového formuláře či dotazu k zájezdu klient souhlasí se zařazením svého emailu do databáze k zasílání informačních nabídek.

 

Platební podmínky

Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu a doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů typu „Last minute“ a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je klient informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. 
Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA nebo CK a to převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou v kanceláři CA, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady v kanceláři CA. Klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. 
CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA respektive CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd.  CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

 

Cestovní doklady

Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti přibližně týden před odjezdem od cestovní agentury Asap dovolená nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu smlouvy o zájezdu a úhradě zájezdu.
Bez úplného uhrazení zájezdu klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

 

Storno podmínky

Klient může před zahájením zájezdu pořádaného CK od Smlouvy o zájezdu odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení klienta porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy o zájezdu nebo ze zákona, je klient povinen zaplatit příslušné CK odstupné.
Klient není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na zájezd či uzavřena Smlouva o zájezdu.
Klient je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Klienta.
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA Asap-dovolena.cz sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že klient nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou Smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle na CA Asap-dovolena.cz  příslušnou Smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí klient CA Asap-dovolena.cz storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu.
Odstoupení od Smlouvy o zájezdu (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem klienta a zasláno na e-mailovou adresu Asap-dovolena.cz v pracovní době od pondělí do pátku 10:00–17:00 hod. nebo během otevírací doby na prodejnu Superzajezdy.cz . Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení.

 

Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.

 

Reklamace

Cestovní agentura dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Cestovní kancelář je povinná se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

 

Osobní údaje

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nejsou poskytovány, ani prodávány pro potřeby třetích stran,  slouží pouze pro potřeby CA.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dále, podle článku 14 odst. 2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativního řešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách a, pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“

Vzhledem k tomu, že užívání systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je povinné pro všechny prodávající, kteří svou podnikatelskou činnost vykonávají na území České republiky, bude se tato povinnost týkat prakticky všech českých internetových obchodů.

Opět platí, že prodávající, za předpokladu, že naplní dikci nařízení EU, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Využít může např. tuto nebo podobnou informaci umístěnou na své internetové stránce a v obchodních podmínkách:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Zvláštní pozornost by této povinnosti měly věnovat internetové obchody, které svou podnikatelskou činnost vykonávají také v jiných členských státech Evropské unie, neboť mohou být vázáni právními předpisy o mimosoudním řešení sporů těchto států. Tomu by měla být přizpůsobena také informace zveřejněná na jejich internetových stránkách.

Informační povinnost při vzniku sporu

Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu. V praxi se bude jednat především o elektronickou poštu.

KOMPETENCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Vedle své role subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce vykonává v této oblasti také dozor nad dodržováním některých povinností prodávajícími.

Jak bylo uvedeno výše, prodávající, za předpokladu, že naplní dikci příslušného právního předpisu, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Zda prodávající těmto požadavkům dostál, bude inspektory České obchodní inspekce posuzováno vždy jednotlivě s přihlédnutím k charakteristikám konkrétního případu.

Vedle informační povinnosti podle § 14 ZOS má prodávající také povinnost úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, mimo jiné vyjádřit se do 15 pracovních dnů k návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, o kterém byl Českou obchodní inspekcí vyrozuměn.

Porušení těchto povinností podnikatele může být klasifikováno jako správní delikt, za který může být Českou obchodní inspekcí uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.

LTweb