Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Asap dovolena cz, IČO: 05651964, se sídlem Kladno, Italská 2421, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem v Praze ke sp.zn. C 267809 (dále jen „Asap-dovolena. cz“), je v rozsahu své zákonné licence povinna k zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s realizací zájezdu.

Asap-dovolena jakožto správce klade vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem má Asap-dovolena.cz zpracovaný bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů, který obsahuje všechny organizační, personální, technické i legislativní požadavky, nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí projektu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Asap-dovolena.cz zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností a zároveň k zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům. Rozsah, účel jakož i zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů je uveden v tomto dokumentu.

Asap-dovolena.cz zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje přehled základních informací o zpracování Vašich osobních údajů. Je zde uvedeno vysvětlení základních pojmů, kategorie osobních údajů, které Asap-dovolena.cz zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, na základě jakého právního základu osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

1) Co se rozumí osobními údaji

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, email, telefonní kontakt atd.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2) Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.

Chce-li uživatel webových stránek Asap-dovolena.cz mladší 16-ti let prostřednictvím webových stránek udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je zapotřebí, aby byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává k tomuto uživateli rodičovskou zodpovědnost.

3) Kategorie osobních údajů, které o vás Asap-dovolena.cz zpracovává

Asap-dovolena.cz zpracovává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro účely dále uvedené v tomto dokumentu.

Zejména se tak jedná o následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (např. trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);
 • údaje o zdravotním stavu;
 • dále zpracovává i další údaje, které jsou jí předány nebo které shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb, je-li to nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou poskytovány (např. údaje o cestovních dokladech).

V této souvislosti Vás Asap-dovolena.cz informuje, že není Vaší zákonnou povinností poskytnout osobní údaje, avšak z logiky věci není bez poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním možné uzavřít smlouvu o zájezdu ani plnit případně povinnosti z ní vyplývající. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu však není podmínkou uzavření smlouvy o zájezdu.

4) Právní základ zpracování osobních údajů

Asap-dovolena.cz je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě následující právních základů:

 • Smlouva o zájezdu nebo jiné smlouvy včetně smluv o letecké přepravě;
 • Oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů Asap-dovolena.cz a jejích zákazníků, vnitřní evidence a kontrola;
 • Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • Souhlas subjektu údajů.

5) Účely zpracování

Osobní údaje Asap-dovolena.cz zpracovává na základě výše uvedených právních důvodů zejména:

 • Za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

          - Rezervace zájezdu;
          - Poskytování plnění podle smlouvy o zájezdu pro zákazníky v rámci poskytování služeb cestovního ruchu;
          - Poskytování plnění podle smlouvy o zájezdu pro VIP zákazníky;
          - Rezervace letenek a odbavení zákazníků na letišti včetně transferu na letiště a správa pobočky na letišti;
          - Reklamační řízení;
            Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
            Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem plnění právních povinností, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

          - Získaní auditního prověření a vyhotovení daňového přiznání;
          - Evidence dokladů v účetnictví společnosti a následná realizace plateb a dalších obchodních transakcí.
            Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
            Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Asap-dovolena.cz, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

          - Uplatnění právních nároků.
            Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
            Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

 • Za účelem marketingu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:

           - Nabídka produktů a služeb poskytovaných Asap-dovolena.cz a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů;
           - Marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Asap-dovolena.cz Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
          Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
          Titul, Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa

6) Zásady používání souborů cookie a sociálních pluginů

Asap-dovolena.cz používá na svých webových stránkách technické, marketingové a analytické nástroje, tak aby dokázala zajistit provozování služeb, zpříjemnit Vaši návštěvu stránek a vylepšit služby Asap-dovolena.cz.

Stránky www.asap-dovolena.cz ukládají soubory „Cookies“ (malé soubory ukládané do Vašeho počítače), které běžně slouží k anonymnímu rozlišování jednotlivých uživatelů.

Asap-dovolena.cz pomáhají při poskytování základní funkcionalit těchto stránek, včetně ověření obsahu nezbytného pro poskytování souborných služeb cestovního ruchu, umožňují analýzu způsobu užívání stránek a výkon prodejních kanálů, personalizovat obsah reklamních sdělení na webu a mimo něj.

Získaná data vygenerovaná souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou zpracována anonymně bez uvedení osobně identifikovatelných údajů. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek.

Některé soubory cookie umožňují shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují marketingové aktivity Asap-dovolena.cz (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na stránkách Asap-dovolena.cz mohou být kolektovány systémem, aby Asap-dovolena.cz mohla lépe uzpůsobit zobrazení internetových bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nejsme schopni identifikovat.

Asap-dovolena.cz může dále používat "pixelové tagy", což jsou malé grafické soubory, které umožňují sledovat používání internetových stránek. Pixelový tag může sbírat informace, jako je IP (Internet Protocol) adresa počítače, která stáhla stránku, na níž se tag objevuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na níž se pixelový tag objevuje; čas, kdy byla stránka obsahující pixelový tag načtena; typ prohlížeče, který přenesl pixelový tag; a identifikační číslo jakéhokoli souboru cookie umístěného v minulosti do počítače daným serverem. Při korespondenci s vámi prostřednictvím e-mailu kompatibilního s HTML může Asap-dovolena.cz používat technologii pro detekci formátu, která umožňuje pixelovým tagům informovat Asap-dovolena.cz o tom, zda jste obdrželi a otevřeli Asap-dovolena.cz zaslaný e-mail.

Používání souborů cookies lze odmítnout, čímž zabráníte sběru dat o Vašem chování na webu www.Asap-dovolena.cz. Učinit tak můžete volbou v nastavení Vašeho internetového prohlížeče ("Blokovat cookies"). Informace o způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících webových odkazech: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari apod.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete cookies Asap-dovolena.cz v nastavení vašeho prohlížeče, nebudete moci využít některé funkce webových stránek Asap-dovolena.cz.

Používáním webových stránek www.asap-dovolena.cz souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Pro případné dotazy stran používání cookies či problémů s nastavením webu kontaktujte Asap-dovolena.cz jako Správce webových stránek na info@asap-dovolena.cz.

7) Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří zajišťují realizaci sjednaných služeb na základě smlouvy o zájezdu. Jedná se tak o letecké společnosti, letiště, ubytovací zařízení, partnery v destinaci, obchodní zástupce zprostředkovávající prodej zájezdů a služeb Asap-dovolena.cz, pojišťovnu Uniqa a další.

Dále mohou být osobní údaje poskytovány v případě zakoupení dalších služeb prostřednictvím Asap-dovolena.cz poskytovatelům těchto služeb coby správcům těchto osobních údajů, pojišťovnám a provozovatelům parkovišť.

Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovatelům za účelem plnění právních povinností a ochrany zájmů Asap-dovolena.cz daňovým poradcům, auditorským společnostem a advokátům, jakož i subjektům zajišťujícím technickou podporu.

Asap-dovolena.cz rovněž upozorňuje, že osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánu veřejné moci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

8) Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje, které Asap-dovolena.cz získá a zpracovává za účelem realizace smlouvy o zájezdu, jsou poskytovány partnerům zajišťujícím realizaci sjednaných služeb (jak jsou tito uvedeni v bodě 7), přičemž se dle destinace může jednat o partnery v zemích v rámci EU, ale rovněž i mimo EU, resp. mimo Evropský hospodářský prostor.

9) Doba zpracování osobních údajů

Asap-dovolena.cz zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje získané na základě smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy tak budou zpracovávány po dobu 10 let a osobní údaje získané na základě souhlasu za účelem marketingu budou zpracovávány po dobu 5 let.

10) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených osobních údajů.

Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má subjekt údajů také:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu nesprávných osobních údajů;
 • právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů;
 • právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel;
 • právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které Asap-dovolena.cz dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů);
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

V případě, že si u Asap-dovolena.cz uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Asap-dovolena.cz oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Asap-dovolena.cz právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

11) Kontaktní údaje ASAP-dovolena.cz

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektů údajů kontaktujte Asap-dovolena.cz jakožto správce:

 • písemně na adrese: Asap-dovolena.cz s.r.o., Italská 2421, 27201 Kladno
 • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@asap-dovolena.cz
 • telefonicky na tel. č.: 312 664 717

12) Závěrečná ustanovení

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. Asap-dovolena.cz si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze tohoto dokumentu bude vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.

Obsah tohoto dokumentu se nevztahuje na jiné webové stránky, obchodní partnery Asap-dovolena.cz ani na jiné subjekty, bez ohledu na to, zdali jsou jejich webové stránky jakkoli propojeny s webovou stránkou Asap-dovolena.czAsap-dovolena.cz nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito subjekty. V souvislosti s tímto Vám doporučujeme, abyste si zjistili, kdo je správcem webových stránek, na které vstupujete.

Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnosti, že je Asap-dovolena.cz oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem, a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

Datum poslední aktualizace: 24.srpna 2018.

LTweb