Zpracování Osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby společnost Asap-dovolena.cz s.r.o. se sídlem Italská 2421 Kladno, IČO 05651964 zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u MS Praha pod sp. zn. C267809 (dále jen „Společnost“) za účelem vytvořením nabídky a cestovní smlouvy jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, historie absolvovaných zájezdů (dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

  1. právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;

  2. právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

  3. právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;

  4. právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

  5. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 10 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento Souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat kliknutím na zaškrtávací políčko na internetové stránce, zasláním emailu na adresu info@asap-dovolena.cz, nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla, aniž by to mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty  svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

LTweb